مشاهیر متوفی

خالی
آقای الیاس دارابی
آقای محمد حسین خرم
خانم فاطمه قهرمانی
آقای مهدیار محمدی
آقای غلامرضا بنایی
آقای سینا شیرمحمدی
خانم زهره مرادی
آقای مجید رجبی
آقای حسین صفی ساداتی
خانم زکیه بحرینی