لیست اعلامیه های ثبت شده


مراسم چهلمین روز مورخ : 25/03/1402 زمان : ساعت 15:30 الی 17 مکان : آرمستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 3 قطعه3) مرحوم : اقدس خانم آذرخش تاریخ درگذشت: 1402/02/23 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 25/03/1402 زمان : ازساعت 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( بلوک 2 - قطعه 1 - ردیف 6) مرحوم : رضا صادقی تاریخ درگذشت: 1402/02/23 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 25/03/1402 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 2 -ردیف 17) مرحوم : مرتضی عباس زاده تاریخ درگذشت: 1402/03/19 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 24/06/1402 زمان : 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن( قطعه نام آوران ) مرحوم : امیرارسلان هادی پور تاریخ درگذشت: 1402/05/17 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 140206/02 زمان : ساعت 14:30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 3) مرحوم : صالح باغبانی تاریخ درگذشت: 1402/04/27
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/10/07 زمان : ساعت 14:30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن مرحوم : شوکت (منور) حسینی تاریخ درگذشت: 1402/08/29
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/09/09 زمان : ساعت 2 الی 3:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4- قطعه 1- ردیف 14) مرحوم : عالم تاج روحی تاریخ درگذشت: 1402/09/01
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/09/09 زمان : ساعت 14:30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن (بلوک 2-قطعه 3 -ردیف 1) مرحوم : سیاوش رزازی تاریخ درگذشت: 1402/08/05
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/09/02 زمان : 2:30 الی 4 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4- قطعه 1- ردیف 12) مرحوم : شوکت (منور) حسینی تاریخ درگذشت: 1402/08/29
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/08/25 زمان : 2:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک 3- قطعه3) مرحوم : فرنگیس فرهنگ تاریخ درگذشت: 1402/08/17
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/08/11 زمان : ساعت 14:گ30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( بلوک 4- قطعه1- ردیف 8 مرحوم : احمد رضا صادقی تاریخ درگذشت: 1402/07/05
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/08/11 زمان : یاعت 14:»30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک4-قطعه2- ردیف 18) مرحوم : محسن جیلان تاریخ درگذشت: 1402/07/07
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/08/11 زمان : ساعت 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک3- قطعه1) مرحوم : مدینه عباسی تاریخ درگذشت: 1402/07/08
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/08/11 زمان : 14:30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 3- قطعه 4- ردیف 15) مرحوم : بهزاد امینی فرد تاریخ درگذشت: 1402/08/05
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/08/04 زمان : ساعت15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( قطعه ایثارگران ) مرحوم : عزیزالله اصغریان تاریخ درگذشت: 1402/07/05
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/08/04 زمان : ساعت 14:30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 -قطعه 1 - ردیف 21) مرحوم : کفایت ابراهیم پور تاریخ درگذشت: 1402/06/29
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/08/04 زمان : 15 بعد ظهر مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 2 قطعه1) مرحوم : محمد جواد برجیان تاریخ درگذشت: 1402/07/02
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/07/27 زمان : 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک4- قطعه1-ردیف 15) مرحوم : مهدیقلی نصرالهی تاریخ درگذشت: 1402/07/23
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/07/24 زمان : ساعت 14:30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک4- قطعه 1) مرحوم : سید غلامحسین صالحی تاریخ درگذشت: 1402/07/20
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/07/20 زمان : ساعت 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک4 -قطعه 2- ردیف 7) مرحوم : حمزه علی خدیوی تاریخ درگذشت: 1402/06/14
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/07/20 زمان : ساعت 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( قطعه ایثارگران) مرحوم : جهان آقایی تاریخ درگذشت: 1402/07/17
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/07/20 زمان : ساعت 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک 2- قطعه 1- ردیف 19) مرحوم : زهره رضوانی تاریخ درگذشت: 1402/07/12
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/07/20 زمان : ساعت 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک4- قطعه 2- ردیف 8) مرحوم : مسلم عباسی تاریخ درگذشت: 1402/07/16
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/07/14 زمان : 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن مرحوم : بهروز مردانی تاریخ درگذشت: 1402/06/06
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/07/14 زمان : ساعت 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک3- قطعه3-ردیف 12) مرحوم : نگین آقایی تاریخ درگذشت: 1402/07/11
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/06/17 زمان : 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک4- قطعه2- ردیف 7) مرحوم : حمزه علی خدیوی تاریخ درگذشت: 1402/06/14 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/16 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4- قطعه1- ردیف 20) مرحوم : عباس مهرانفرد تاریخ درگذشت: 1402/05/12
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/16 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک2- قطعه4- ردیف 4) مرحوم : مبین دژبان تاریخ درگذشت: 1402/05/09
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/16 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س)بروجن(بلوک 4 قطعه 1 ردیف 1) مرحوم : محمد رضا نوری تاریخ درگذشت: 1402/05/13
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : ساعت 16 الی17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (ُس) ( بلوک 4- قطعه 1- ردیف 14) مرحوم : ملک محمد حسینی تاریخ درگذشت: 1402/06/03 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن(بلوک 3- قطعه 3- ردیف 12) مرحوم : عصمت کرمی تاریخ درگذشت: 1402/05/02
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4-قطعه 2-ردیف 3) مرحوم : سکینه تقی زاده تاریخ درگذشت: 1402/05/03 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)بروجن (بلوک 4- قطعه 2- ردیف 11) مرحوم : خداداد خوش اندام تاریخ درگذشت: 1402/05/02
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)بروجن (بلوک 4- قطعه 2- ردیف 11) مرحوم : خداداد خوش اندام تاریخ درگذشت: 1402/05/02
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)بروجن (بلوک 4- قطعه 2- ردیف 11) مرحوم : خداداد خوش اندام تاریخ درگذشت: 1402/05/02
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 3- قطعه 3- ردیف 8) مرحوم : حجت الله بحرینی تاریخ درگذشت: 1402/06/13 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/06/09 زمان : 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( بلوک 4- قطعه 2- ردیف 12) مرحوم : علی اکبر حجتی تاریخ درگذشت: 1402/06/06 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/06/02 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( بلوک 4 ) مرحوم : حجت الله ثالثی تاریخ درگذشت: 1402/04/29 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/05/26 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 -قطعه2- ردیف 9) مرحوم : حجت الله شیر محمدی تاریخ درگذشت: 1402/04/20
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/05/26 زمان : ساعت :30 الی 1816 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( بلوک 4- قطعه 2- ردیف 21) مرحوم : علی رضایی تاریخ درگذشت: 1402/04/19
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/20 زمان : ساعت 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( قطعه نام آوران ) مرحوم : امیرارسلان هادی پور تاریخ درگذشت: 1402/05/17 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/12 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن(بلوک 4- قطعه1- ردیف 6) مرحوم : سهراب علی یاری تاریخ درگذشت: 1402/05/07 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهل روز گذشت مورخ : 1402/05/12 زمان : ساعت 16:30 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن مرحوم : ملک خانم یلمه تاریخ درگذشت: 1402/04/14
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/12 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک 3- قطعه 1 - ردیف 8) مرحوم : رضوان بهادری تاریخ درگذشت: 1402/05/05 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/06 زمان : ساعت 10 صبح مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( قطعه 2) مرحوم : منصور شبانیان تاریخ درگذشت: 1402/05/02 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/06 زمان : ساعت 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک4 - قطعه 2- ردیف 3) مرحوم : سکینه تقی زاده تاریخ درگذشت: 1402/05/03 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/05/05 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک 2 - قطعه 1 ) مرحوم : ایران هادی پور تاریخ درگذشت: 1402/03/31 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/05 زمان : ساعت 16 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن (بلوک4-قطعه 2- ردیف 11) مرحوم : خداداد خوش اندام تاریخ درگذشت: 1402/05/02 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمکین روز مورخ : 1402/05/05 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک3 قطعه 3 ردیف 13) مرحوم : عصمت کرمی تاریخ درگذشت: 1402/05/02 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/05/05 زمان : ساعت 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن (بلوک 4- قطعه 3 -ردیف 13) مرحوم : حجت الله ثالثی تاریخ درگذشت: 1402/04/29 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/04/29 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 1 قطعه2 ردیف 16) مرحوم : زرین تاج انوشه تاریخ درگذشت: 1402/04/21 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/04/25 زمان : ساعت 15:30الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4- قطعه 2- ردیف 15) مرحوم : سید ستایش صالحی تاریخ درگذشت: 1402/04/20 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/04/23 زمان : ساعت 10 الی 11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک 4 -قطعه - 2 ردیف 20) مرحوم : علی رضایی تاریخ درگذشت: 1402/04/19 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/04/23 زمان : ساعت 10 الی11:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ( بلوک 4 قطعه 2 ردیف 9) مرحوم : حجت الله شیر محمدی تاریخ درگذشت: 1402/04/20 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/22 زمان : ساعت 16:30 بعد ظهر مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1 - ردیف 2) مرحوم : سرور امینی تاریخ درگذشت: 1402/03/17 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/22 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن(بلوک4- قطعه2- ردیف 8) مرحوم : کرمعلی شیروانی تاریخ درگذشت: 1402/03/22 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/22 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن (بلوک4 -قطعه1 -ردیف23) مرحوم : محمد حسن وفائی تاریخ درگذشت: 1402/03/16 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/22 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)بروجن (بلوک 2- قطعه-1 ردیف 16) مرحوم : علی رضا شریف فر تاریخ درگذشت: 1402/03/19 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/04/22 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن(بلوک 1- قطعه 2- ردیف 12) مرحوم : قمرتاج فیاضی تاریخ درگذشت: 1402/04/19 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/04/19 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن( بلوک 2- قطعه ایثارگران -ردیف )9 مرحوم : ملک خانم یلمه تاریخ درگذشت: 1402/04/14 ( بلوک 2- قطعه 1) حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/15 زمان : ساعت 16:30 الی 18 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - ردیف 7) مرحوم : سلطنت ابوالحسنی تاریخ درگذشت: 1402/03/06 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/08 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 -قطعه 1) مرحوم : حیدر علی کاویانی تاریخ درگذشت: 1402/03/05 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/08 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 2- قطعه 1) مرحوم : سهراب میرزایی تاریخ درگذشت: 1402/03/06 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/08 زمان : ساعت 16 الس 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 3 - قطعه 4- ردیف 7) مرحوم : عباسقلی نوایی تاریخ درگذشت: 1402/03/01 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/08 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 -قطعه1 -ردیف 23) مرحوم : جواهر کاویانی تاریخ درگذشت: 1402/02/28 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/08 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)] بروجن (بلوک 3- قطعه 1) مرحوم : سید حسین سیدن تاریخ درگذشت: 1402/03/05 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین درگذشت مورخ : 1402/04/05 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک 2- قطعه 1) مرحوم : ایران هادی پور تاریخ درگذشت: 1402/03/31 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/04/01 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1- ردیف 17) مرحوم : محمد عکاشه تاریخ درگذشت: 1402/02/26 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/25 زمان : ساعت 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 2 - قطعه 1- ردیف 16) مرحوم : علی رضا شریف فر تاریخ درگذشت: 1402/03/19 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/25 زمان : ساعت 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 -قطعه 1 -ردیف 20) مرحوم : سرور امینی تاریخ درگذشت: 1402/03/17 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/19 زمان : ساعت 10/30 الی 12 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1 - ردیف 22 - شماره 28) مرحوم : محمد حسن وفائی تاریخ درگذشت: 1402/03/16 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/11 زمان : ساعت 15: 30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 2 - قطعه 1) مرحوم : سهراب میرزایی تاریخ درگذشت: 1402/03/06 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/11 زمان : ساعت 15:30 الی17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 -ردیف 2) مرحوم : سلطنت ابوالحسنی تاریخ درگذشت: 1402/03/06 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/03/11 زمان : ساعت 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4- قطعه 2 - ردیف 6) مرحوم : اکبر کیانی تاریخ درگذشت: 1402/02/08 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/11 زمان : ساعت 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1) مرحوم : حیدر علی کاویانی تاریخ درگذشت: 1402/03/05 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1402/03/11 زمان : 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن مرحوم : صدری جان امیدی تاریخ درگذشت: 1402/02/07
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/04 زمان : ساعت 16 الی 17:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1 - ردیف 23 ) مرحوم : جواهر کاویانی تاریخ درگذشت: 1402/02/28 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/03/04 زمان : سلعت 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 3 - قطعه 4 - ردیف 7) مرحوم : عباسقلی نوایی تاریخ درگذشت: 1402/03/01 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/02/31 زمان : ساعت 15 الی 16:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن مرحوم : محمد عکاشه تاریخ درگذشت: 1402/02/26 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/02/28 زمان : ساعت 15:30 الی 17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 2 - قطعه 1-ردیف 6 ) مرحوم : رضا صادقی تاریخ درگذشت: 1402/02/23 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/02/28 زمان : ساعت 15:30 الی17 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک 2 - قطعه 2- ردیف 4 ) مرحوم : پروانه طاهری تاریخ درگذشت: 1402/02/24 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/01/10 زمان : ساعت 15 الی 16/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4ٰ قطعه 1ٰ ردیف 23) مرحوم : خیرنساء عرب صالحی تاریخ درگذشت: 1402/01/02 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چلمین روز مورخ : 1402/01/10 زمان : ساعت 14 الی 15/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1 - ردیف 15) مرحوم : وحید یزدانی تاریخ درگذشت: 1401/11/28 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چلمین روز مورخ : 1402/01/10 زمان : ساعت 15 الی 16/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن(بلوک 4 -قطعه 2 -ردیف 3) مرحوم : تقی تقی زاده تاریخ درگذشت: ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/01/10 زمان : 15 الی 16/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 - قطعه 1- ردیف 24) مرحوم : رضا اسکندریان تاریخ درگذشت: 1402/01/05 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/01/10 زمان : ساعت ۱۵/۳۰الی ۱۷ مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن(بلوک ۴، قطعه ۲) مرحوم : سکینه اسکندری تاریخ درگذشت: 1402/01/05 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/01/10 زمان : ساعت ۱۵ الی ۱۶:30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک۴-قطعه ۱-ردیف ۲۱) مرحوم : مریم حاتمی تاریخ درگذشت: 1402/01/09 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحومه و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1402/01/03 زمان : 15 الی 16/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) (بلوک 1 ٰٰ- قطعه 2 ) مرحوم : عزیز اله بحرینی تاریخ درگذشت: 1401/12/28 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1401/12/28 زمان : 14/30 الی16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) (بلوک 4) مرحوم : ماه سلطان کلائی تاریخ درگذشت: 1401/12/26 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/25 زمان : 14/30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)بروجن ٰ (قطعه ایثارگران) مرحوم : فرنگیس برجیان تاریخ درگذشت: 1401/11/22 حضور شما سروران گرامی موجبات شادی روح آن مرحومه و تسلای خاطر بازماندگان خواهد بود
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/25 زمان : 14 الی15/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ٰ( قطعه 4- ردیف 2) مرحوم : زهرا فرهادپور تاریخ درگذشت: 1401/11/24 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/25 زمان : 14/30 ال 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن ٰ(بلوک 4 - قطعه 2) مرحوم : قوی دانش همایی تاریخ درگذشت: 1401/11/24 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : از ساعت 14 الی 15/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4 ، قطعه 2) مرحوم : ایت الله منصوری تاریخ درگذشت: 1401/12/13 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : از ساعت/30 14 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک 4، قطعه 2) مرحوم : عزت فاتحی تاریخ درگذشت: 1401/12/13 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : ساعت 14/30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س) بروجن (بلوک4 ٰ- قطعه2ٰ- ردیف6)ٰ مرحوم : منصور بیگی تاریخ درگذشت: 1401/11/11 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : ساعت 14/30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن (بلوک3- قطعه4- ردیف15 مرحوم : قنبر فیروزی تاریخ درگذشت: 1401/11/09 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : 14/30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) (بلوک4- قطعه2-ردیف 14) مرحوم : رقیه الوندی تاریخ درگذشت: 1401/11/12 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم چهلمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : ساعت 14/30 الی 16 مکان : آرامستان بهشت فاطمه (س)بروجن (بلوک3 - قطعه 1 - ردیف7 ) مرحوم : فخرالزمان بابادی تاریخ درگذشت: 1401/11/10 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد
مراسم هفتمین روز مورخ : 1401/12/18 زمان : ساعت 14 الی15/30 مکان : آرامستان بهشت فاطمه(س) بروجن ( بلوک 2- قطعه 2) مرحوم : بتول خانم اعتمادی تاریخ درگذشت: 1401/12/14 حضور شما سروران ارجمند در این مجلس باعث شادی روح آن مرحوم و تسلی خاطر بازماندگان خواهد شد